[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

Button3 Button2 Button3
ตากฟ้าเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญา พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน
เมนูหลัก
งบแผนและงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
ลิงค์หน่วยงาน
;

ค้นหาจาก google
ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตากฟ้า


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 76 IP
ขณะนี้
76 คน
สถิติวันนี้
264 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
273 คน
สถิติเดือนนี้
6218 คน
สถิติปีนี้
51888 คน
สถิติทั้งหมด
206228 คน
IP ของท่านคือ 35.175.200.4
(Show/hide IP)

  
ITA / LPA ผู้บริหาร  
 


ประเภทการประเมิน : 


1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างหน่วยงาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์
5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ./พรก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
ประกาศ
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
9. Social Network
Facebook
Twitter
Instagram
Line2. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)

หมวด 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1) ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
1. หนังสือที่เสนอ ผวจ.กรณีมีการขยายเวลา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ประกาศของ อปท.เรื่องการประกาศใช้แผน พัฒนาสามปี
1.2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามปี
1. คำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมในพื้นที่
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.01,ผ02,ผ03)
4. รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น มีการจัดทำประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น จากทุกภาคส่วน /ทุกโครงการมาจากปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน ยกเว้นโครงการจำเป็นเกิดจากสาธารณภัย
1.3) อปท.ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. สำเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชาสัมพันธ์ ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายและทั่วถึง
2. สำเนารายงานการประชุมประชาคม ชุมชน/หมู่บ้าน ในการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหรือสำเนารายงานการประชุมในการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน/หรือหมู่บ้าน
3. สำเนารายงานการประชุมประชาคมในระดับตำบลหรือท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นชุมชน/หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาวิเคราะห์
4. แผนพัฒนาสามปี มีโครงการพัฒนาที่เป็นข้อเสนอจากแผนชุมชนระดับเทศบาล/อบต.ปรากฏไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1.4) การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1) เอกสารประกอบกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ มท. ได้แก่
1.1 สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.4 ข้อมูลอื่นๆ
1.5 ปัญหาและความต้องการของประชาชน
1.6 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
2) เอกสารแสดงว่าโครงการพัฒนาของ อปท.สอดคล้องกับผลผลิตของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนด และตรงตามแนวทาง และค่าเป้าหมายในการพัฒนา,รูปเล่มของแผนพัฒนาสามปี
3) มีการกำหนด KPI ในแผนยุทธศาสตร๋การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล สำเนารายงานผลการติดตามและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่า อปท.มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
1.5) อปท.นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี มาดำเนินการตามแผนฯโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินนอกงบประมาณ(เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯปี 2560)
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท.ได้รับงบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชน

3. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)