[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

Button3 Button2 Button3
ตากฟ้าเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญา พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน
เมนูหลัก
งบแผนและงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
ลิงค์หน่วยงาน
;

ค้นหาจาก google
ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตากฟ้า


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. พอใช้
 5. ต้องปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
191 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
273 คน
สถิติเดือนนี้
6145 คน
สถิติปีนี้
51815 คน
สถิติทั้งหมด
206155 คน
IP ของท่านคือ 35.175.200.4
(Show/hide IP)

  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : พ.ศ. 2557-2559

1. ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค่าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 
 •   แนวทาง
 • 1.1 การบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 • 1.2 การส่งเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
 • 1.3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
 • 1.4 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • 1.5 การส่งเสริมกลไกทางการค่าและการตลาด
 • 1.6 พัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรู้และเกิดความผาสุก

    แนวทาง

 • 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
 • 2.2 พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 2.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รองรับการเข้าสู่
 •           ประชาคมอาเซียน
 • 2.4 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
 • 2.5 ส่งเสริมเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • 2.6 ส่งเสริมให้ประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

     แนวทาง

 • 3.1 การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
 • 3.2 การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว การบริการและความปลอดภัย
 • 3.3 การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว

 4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    
แนวทาง

 • 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
 • 4.3 สนับสนุนให้ครอบครัวมีความอบอุ่น/หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งและประกอบอาชีพตาม แนวทางปรัชญา
 •           เศรษฐกิจพอเพียง  
 • 4.4 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาทุกระดับมีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
        พอเพียง 


5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

    แนวทาง

 • 5.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
 • 5.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

     แนวทาง

 • 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
 • 6.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความเป็นธรรม
 • 6.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • 6.4 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 • 6.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
 • 6.6 เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการปฎิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
 • 6.7 เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมและสร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็งในหมู่บ้านและชุมชน