ชื่อ - นามสกุล :นายเบี้ยว ภักดีสุข
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า (๒)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า