ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการกอง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล